Ogólne warunki sprzedaży firmy FENCE TECH Sp. z o.o., Sp.k. - obowiązujące od 01.06.2018

I. Określenia użyte w ogólnych warunkach sprzedaży rozumiane są w następujący sposób:

Sprzedawca – FENCE TECH Sp. z o.o. Sp.k. ul. Słoneczna 87, 05-500 Stara Iwiczna, REGON 363582162, NIP 7962970544;

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie lub kupująca produkty od Sprzedającego;

Producent – dostawca produktów do Sprzedającego;

Produkt/Towar – wyrób ogrodzeniowy betonowy, metalowy, bramy i ogrodzenia, kostka służąca do układania nawierzchni i wszelkie inne artykuły będące aktualnie w ofercie handlowej FENCE TECH;;

Strony – Sprzedawca, Kupujący i Producent;

Konsument – w rozumieniu art. 22 ustawy określonej w punkcie 10 – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z wykonywaną przez Kupującego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Opakowania – drewniane palety ładunkowe przeznaczone do transportu, przenoszenia i składowania Towaru;

OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży;

Cennik – aktualny standardowy cennik dla produktów sporządzony przez Sprzedającego;

Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2016.380t.j.);

Regulacje konsumenckie – ustawa powołana powyżej w punkcie 10, jak również ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.), akty prawne wydane na podstawie Dyrektywy 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniających dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;

Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822t.j.).

II. Zasady ogólne:

OWS stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 i nast. Kodeksu Cywilnego i są stosowane przez Sprzedającego. Stanowią integralną część umów, zamówień i obowiązują Sprzedającego i Kupującego, jeżeli strony nie uzgodnią wyraźnie odmiennych postanowień. W przypadkach nie przewidzianych w OWS zastosowanie ma Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2008 r. Nr 131 poz. 1075 z późn. zm.);

OWS są podane do publicznej wiadomości w siedzibie Sprzedającego;

OWS podane są do wiadomości Kupującego – znajdują się na stronie internetowej www.kostkaiogrodzenia.pl. Obowiązek zapoznania się z OWS leży po stronie Kupującego;

FENCE TECH Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do zmiany OWS;

Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Kupującego w formie pisemnej. Zamówienie powinno zostać podpisane przez Kupującego lub osoby upoważnione do jego reprezentacji oraz przez Sprzedającego.

Zamówienie powinno zawierać: nazwę Kupującego, nazwę Sprzedawcy, ilość i cenę zamawianych produktów, oznaczenie produktu/usługi, miejsce dostawy oraz nazwisko osoby upoważnionej do odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza towar Kupującemu, termin realizacji zamówienia;

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą podpisania zamówienia przez Sprzedającego, wyjątek stanowi sytuacja sprzedaży na odległość za pośrednictwem internetu, gdy Kupujący nie stawia się osobiście w siedzibie Sprzedawcy. Wtedy potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wpłata zaliczki na konto Sprzedającego;

Kupujący po złożeniu zamówienia nie może od niego odstąpić, chyba, że uzyska pisemną zgodę Sprzedawcy na odstąpienie od umowy;

Kupujący nie jest uprawniony do jednostronnego zmniejszania lub zwiększania ilości zamówionego towaru, zmiany przedmiotu zamówienia, terminu realizacji lub ceny;

Termin realizacji zamówienia liczy się od daty wpłaty zaliczki lub w przypadku zakupu przez internet – od momentu zaksięgowania zaliczki na koncie Sprzedającego;

Jeżeli po uprzednim otrzymaniu zgody Sprzedającego, Kupujący zmienia treść zamówienia będącego już w trakcie realizacji, nowy termin realizacji naliczany jest od momentu zatwierdzenia zmian do zamówienia przez Sprzedającego;

Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest dokument o tytule „Wycena” podpisany przez Kupującego lub w przypadku zakupów na odległość, wpłata zaliczki na konto Sprzedającego;

Kupujący ma obowiązek znać parametry i przeznaczenie zamawianego towaru. Sprzedawca dostarcza towar zgodnie z zamówieniem i nie bierze odpowiedzialności za dalsze jego wykorzystanie, a w szczególności za wykorzystanie go niezgodnie z jego przeznaczeniem;

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku oferowanych towarów mają zastosowanie stosowne normy krajowe i europejskie;

Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów, wymiarów, rozmiarów, tolerancji wymiarowych i wagowych oraz jakości, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę, są danymi orientacyjnymi;

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wyliczenie ilości elementów potrzebnych do budowy ogrodzenia, wyliczenia leżą po stronie Kupującego. Wyliczenia sporządzone przez Sprzedającego mają charakter orientacyjny.

III. Płatności:

Cena produktów ustalana jest na podstawie cennika Sprzedawcy obowiązującego w dniu sprzedaży. Sprzedawca może udzielić Kupującemu upustu, rabatu, promocji;

Cena produktów nie obejmuje dostarczenia oraz rozładunku towaru u Kupującego;

Płatność za towar może być dokonana gotówką w biurze lub przelewem bankowym zgodnie z informacją podaną w ofercie;

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Sprzedający pobierze od Kupującego zaliczkę na poczet wywiązania się z umowy. Sprzedający zobowiązuje się do przystąpienia do realizacji zamówienia pod warunkiem otrzymania zaliczki;

Podstawą do zapłaty jest faktura VAT. Płatność będzie wymagalna w terminie określonym na fakturze;

Za opóźnienie w płatności Sprzedający będzie upoważniony do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej, jak również do obciążenia Kupującego pełną kwotą kosztów dochodzenia zapłaty należności, w tym w szczególności kosztami windykacji, wezwań oraz kosztami sądowymi i urzędowymi;

Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy lub do kasy Sprzedawcy;

Jeżeli Kupujący nie wpłaci zaliczki lub zwleka z zapłatą wymaganych należności, Sprzedawca może wstrzymać realizację zamówienia do czasu uregulowania zaległości wraz z odsetkami. Za wstrzymanie realizacji zamówienia oraz za koszty magazynowania produktów będących przedmiotem zamówienia, odpowiedzialność ponosi Kupujący;

IV. Odbiór towaru:

Zamówione produkty Kupujący zobowiązany jest odebrać we własnym zakresie i na własny koszt, chyba że oferta obejmuje dostawę i zostało to zawarte w umowie;

Dostawa/odbiór produktu może odbywać się w wybrany przez Kupującego i określony w umowie sposób;

W momencie pokwitowania odbioru produktu na Kupującego przechodzi wszelkie ryzyko związane z jego posiadaniem, użytkowanie, utratą, czy uszkodzeniem;

Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy aż do momentu uiszczenia całej opłaty za towar;

Podstawą do wydania Kupującemu towaru jest protokół dostawy i odbioru towaru W/Z (wydanie materiału na zewnątrz) podpisany przez Kupującego i Sprzedającego;

Osoba odbierająca towar przed pokwitowaniem odbioru jest zobowiązana do jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym w obecności pracownika Sprzedającego;

Podpis Kupującego lub osoby przez niego upoważnionej do odbioru towaru na dokumencie W/Z jest jednoznaczny z oświadczeniem, że Kupujący zapoznał się ze stanem odebranego towaru i nie ma do niego zastrzeżeń;

W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń, osoba odbierająca towar zobowiązana jest do sporządzenia protokołu braków/uszkodzeń w obecności pracownika Sprzedającego. Wszelkie roszczenia zgłoszenia po pokwitowania odbioru lub zgłoszone niezgodnie z powyższym postanowieniem mogą nie zostać uznane przez Sprzedającego jako zasadne;

Kupujący, który nie dokonuje odbioru towaru osobiście, a czyni to za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika, zobowiązany jest przekazać Sprzedającemu podpisane upoważnienie do odbioru zawierające następujące dane: imię i nazwisko kierowcy, seria i numer dokumentu tożsamości, numer rejestracyjny pojazdu, datę zamówienia oraz nazwisko osoby zamawiającej. Upoważnienie powinno być podpisane przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego. Sprzedający ma prawo odmówić wydania towaru osobie nie posiadającej wymaganego upoważnienia, co zwalnia go z jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego;

W przypadku gdy Sprzedawca przyjmuje na siebie obowiązek dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego, Kupujący winien zapewnić, aby we wskazanym przez niego miejscu znajdowała się osoba upoważniona do jego odbioru. W przypadku braku takiej osoby Sprzedawca ma prawo odmówić wydania towaru, a kosztami transportu obciążyć Kupującego;

W sytuacji kiedy towar dostarczany jest przez Sprzedającego do miejsca wskazanego przez Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym po zakończonym transporcie i rozładunku realizowanym przez Sprzedającego;

Kupujący ma obowiązek odbioru zamówionego towaru w terminie 7 dni od momentu powiadomienia Go przez Sprzedawcę o dostępności towaru w magazynie;

Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru towaru w terminie wymienionym w punkcie 12, Sprzedawca będzie magazynował towar na koszt i ryzyko Kupującego;

Do produktów sprzedawanych na Paletach kaucjonowanych, kaucja doliczana jest do faktury wystawionej Kupującemu;

Rozliczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dotyczą tylko i wyłącznie Opakowań nieuszkodzonych, zwróconych w terminie. Termin zwrotu Opakowań wynosi 45 dni od daty wydania Towaru;

Przekroczenie terminu zwrotu Opakowań skutkuje nie przyjęciem Opakowań oraz nie zwróceniem pobranej kaucji;

Opakowania zwracane są na koszt Kupującego;

Zamówiony i dostarczony towar wolny od wad nie podlega zwrotowi.

V. Gwarancja:

Producenci, od których Sprzedawca kupuje materiały, udzielają gwarancji według własnych ustaleń. Sprzedający jako hurtownia jest firmą pośredniczącą w sprzedaży. Wszelkie kwestie reklamacyjne winny być rozpatrywane z przedstawicielem producenta, który wyprodukował towar. Sprzedający ma obowiązek poinformować producenta o zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego oraz umożliwić obu stronom kontakt w celu dalszego rozpatrywania reklamacji;

Wszystkie roszczenia wynikające z udzielonej gwarancji Kupujący powinien zgłosić Sprzedającemu pisemnie do 7 dni od daty stwierdzenia szkody;

Gwarancja nie obejmuje:

Niewłaściwego funkcjonowania produktu wskutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem;

Skutków zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent, np. uszkodzeń w czasie transportu, uderzenia pioruna, uszkodzeń mechanicznych, przepięć sieci energetycznej itp. (siła wyższa);

Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania warunków eksploatacyjnych i konserwacji produktu;

Roszczeń z tytułu parametrów technicznych produktu, chyba, że są one niezgodne z parametrami podanymi w dokumentacji technicznej;

Produktów, które były montowane, przerabiane lub naprawiane przez Kupującego;

Sprzedawca ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację od daty jej zgłoszenia;

Gwarancji ani reklamacji nie podlegają i nie są traktowane jako wady dopuszczone przez właściwe normy i dokumenty odniesienia:

Odchyłki w wymiarach i wyglądzie produktu – kolory, czy wymiary elementów mogą nieznacznie różnić się od próbek. Spowodowane jest to warunkami dojrzewania produktów, zmiennością składników, tj. cementu i kruszyw, ich koloru i zmiennym wskaźnikiem wodnocementowym;

Wykwity wapienne w postaci nalotów na powierzchni produktów na bazie cementu – biały nalot, który może pojawić się na ogrodzeniach betonowych i kostkach krótko po ułożeniu. Jest to naturalny efekt zjawiska karbonizacji wodorotlenku wapniowego, który powstaje w wyniku hydrolizy krzemianów wapniowych zawartych w cemencie. W efekcie na elementach betonowych mogą pojawić się miejscowe przebarwienia, które z czasem, pod wpływem warunków atmosferycznych znikają (są skutecznie wypłukiwane podczas opadów deszczu). Obecność wykwitów nie wpływa na użytkowanie produktów i nie stanowi podstawy do reklamacji;

Naturalne zmiany w kolorystyce produktów powstałe w wyniku ich użytkowania;

Na prośbę Kupującego Sprzedawca ma obowiązek przedstawić dostępną dokumentację techniczną dotyczącą zakupionego towaru;

W przypadku stwierdzenia wad przed montażem, Kupujący nie powinien przystępować do prac montażowych i niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia wad podczas montażu, Kupujący powinien przerwać prace montażowe i zabezpieczyć produkt przed zniszczeniem oraz niezwłocznie powiadomić Sprzedającego;

W przypadku zgłoszenia wad po uprzednim zamontowaniu wadliwego towaru przez Kupującego, Sprzedający nie ma obowiązku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny demontaż i ponowne zamontowanie produktu;

W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów rozpatrzenia reklamacji oraz kosztów dojazdu do Kupującego;

Gwarancją nie są objęte wadliwe towary w ilości nie przekraczającej 3% zamówienia. Jest to ilość wadliwych towarów, która może ulec uszkodzeniu podczas pakowania, transportu, itp.

VI. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego;

Wszelkie ewentualne spory między FENCE TECH sp. z o.o. a Klientem wynikające z umów sprzedaży Produktów rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.